گاوصندوقه حرفه ای
گاوصندوقه حرفه ای
مدلاندازه خارج(mm)
(عمقXطولXعرض)
اندازه داخل(mm)
(عمقXطولXعرض)
سیستم قفلظرفیت
(ℓ)
وزن
(kg)
طبقه(قطعه)Shelf(pc)مقاومت آتش
(دقیقه)
DPS5500۶۰۰×۵۰۰×۵۴۱۴۳۰×۳۸۰×۳۲۰(صفحه نمایش لمسی و قفل اثر انشگتی)۵۲ℓ۱۱۵۱۱۶۰
DPS6500۷۰۰×۵۰۰×۵۴۱۵۳۰×۳۸۰×۳۲۰(صفحه نمایش لمسی و قفل اثر انشگتی)۶۴ℓ۱۳۰۱۱۶۰
DPS7500۸۰۰×۵۰۰×۵۴۱۶۳۰×۳۸۰×۳۲۰(صفحه نمایش لمسی و قفل اثر انشگتی)۷۶ℓ۱۴۵۲۲۶۰
DPS8500۹۰۰×۵۰۰×۵۴۱۷۳۰×۳۸۰×۳۲۰(صفحه نمایش لمسی و قفل اثر انشگتی)۸۸ℓ۱۶۰۲۲۶۰
تنوع رنگ گاوصندوق حرفه ای
تنوع رنگ گاوصندوق حرفه ای

 


Dbaum-Safe
Dbaum-Safe
مدلاندازه خارج(mm)
(عمقXطولXعرض)
اندازه داخل(mm)
(عمقXطولXعرض)
سیستم قفلظرفیت
(ℓ)
وزن
(kg)
طبقه(قطعه)Shelf(pc)مقاومت آتش
(دقیقه)
DBAUM500۵۲۲ × ۴۰۴ × ۴۶۸۴۱۰ x 300 x 300Touch screen & Finger print Lock۳۶۵۸۱۱۶۰
DBAUM700۶۴۳ x 500 x 528۵۱۵ x 380 x 330Touch screen & Finger print Lock۶۴۱۰۰۱۱۹۰
DBAUM800۸۲۴ x 520 x 548۶۷۶ x 380 x 330Touch screen & Finger print Lock۸۴۱۳۵۱۲۹۰
DBAUMS200۷۳۴ x 522 x 521۲۷۶ x 400 x 342NABI Motor type۷۶۱۰۵۲۶۰

aeew9ai5